DANCE FM TE TRIMITE LA SUNWAVES!

poza postare

Regulamentul concursului „DANCE FM TE TRIMITE LA SUNWAVES!”

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului
Organizatorul concursului „DANCE FM TE TRIMITE LA SUNWAVES!” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este CAMPUS MEDIA TV S.R.L., cu sediul în Bucureşti Sectorul 5, Str. Doctor Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj V, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO 24334385, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/13933/2008, reprezentată prin domnul Mihai Dinei, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizator” sau „CAMPUS MEDIA TV”. Prin organizarea acestui Concurs, CAMPUS MEDIA TV S.R.L. urmărește promovarea brand-ului Dance FM.
Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” înseamnă toate și oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toți Participanții, în vigoare în orice moment pe parcursul desfășurării Concursului. Regulamentul va fi adus la cunoștința publicului conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil gratuit, începând cu data de 23.04.2024, după cum se detaliază la art. 8 de mai jos, care reglementează „Publicarea Regulamentului Concursului”. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice, fără să solicite acordul Participanților și fără drept de compensare pentru aceștia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfășurare a Concursului, condițiile de participare la Concurs, data de început și data de sfârșit a Concursului (putând inclusiv să suspende sau să înceteze Concursul). Modificările de orice fel aduse prezentului Regulament urmează să intre în vigoare începând cu data afișării lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv „ www.dancefm.ro ”.

Art. 2. Temeiul legal
Regulamentul Concursului este redactat în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, republicată. Conform art. 46 al O.G. 99/2000, Concursul nu este asimilat loteriei publicitare, premiile fiind câștigate datorită abilității, cunoștințelor și / sau perspicacității Participanților, câștigătorul fiind desemnat în funcție de abilitatea sa.

Art. 3. Durata Concursului. Teritoriul Concursului.
Concursul se desfășoară pe teritoriul României, începând cu data de 23.04.2024, ora 15:00 până în data de 24.04.2024 ora 23:59, pe pagina de Facebook a Dance FM România- https://www.facebook.com/dancefm895 și pe pagina de Instagram a Dance FM România - https://www.instagram.com/dancefmromania/?hl=en.

Art. 4. Condițiile de participare la Concurs
La Concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, respectiv la data de 23.04.2024;
b) au domiciliul pe teritoriul României sau sunt rezidenți pe teritoriul României;

c) nu sunt salariați și/sau colaboratori persoane fizice ai Grupului DIGI și nu sunt rude sau afini ale/ai persoanelor menționate anterior la prezenta lit.c), până la gradul IV inclusiv, în linie
directă sau colaterală. Grupul DIGI înseamnă, în relație cu orice persoană, Campus Media TV S.R.L., RCS & RDS S.A., precum și orice altă persoană fizica sau juridică care
controlează, în mod direct sau indirect, sau este controlată de, sau este sub control comun cu una dintre aceste societăți, după caz;
d) dețin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care va trebui prezentat în scopul identificării, validării și al primirii premiilor dacă participanții sunt declarați caștigători ai Concursului;
e) nu înregistrează restanțe la plata vreunei sume de bani în legătură cu serviciile de comunicații electronice sau de altă natură prestate de Organizator sau de către o altă societate din Grupul Digi, grup din care Organizatorul face parte;
f) participarea la Concurs implică prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentul Regulament.
g) nu au mai câștigat în cele 6 luni anterioare începerii Concursului vreun premiu la un concurs/campanie organizat(ă) de posturile de Radio PRO FM, Digi FM și Dance FM. Totodată, Participanții iau la cunoștință că Organizatorul poate decide ca, în scopul predării premiilor reglementate la art. 6, alin. 6.1 de mai jos, să organizeze un eveniment public, fără să fie însă obligat la
aceasta. Dispozițiile prezentului paragraf se aplică corespunzător și în ceea ce privește participarea câștigătorilor la acest eveniment. Prin participarea la Concurs, câștigătorii Concursului își dau acordul explicit cu privire la cele menționate în prezentul paragraf.

Înscrierea la Concurs are următoarele efecte (ca):

(i) citirea, înțelegerea și acceptarea Regulamentului de către Participanți; (ii) obligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentului Regulament și (iii) înțelegerea faptului că, în cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, Participanții pot fi excluși din Concurs și orice premii acordate pot fi anulate. Cerințele menționate la subpct.(i)-(iii) reprezintă condiții esențiale pentru înscrierea la Concurs. Participanții au luat cunoștință și sunt de acord ca Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul unui participant care nu îndeplinește condițiile de participare la Concurs, chiar dacă acesta a fost declarat câștigător de către Organizator. Participanții au luat cunoștință și sunt de acord că Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul unui participant care nu îndeplinește condițiile de participare la Concurs, chiar dacă acesta a fost declarat câștigător în cadrul unei postari pe paginile de Facebook sau de Instagram ale Dance FM
România.

Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea și anunțarea câștigătorilor Concursului
5.1. Mecanismul Concursului

Concursul se desfășoară pe durata și pe teritoriul menționate la art. 3 ”Durata Concursului.
Teritoriul Concursului” de mai sus. Concursul se adresează persoanelor care îndeplinesc toate condițiile cerute unui Participant, după cum se detaliază la art. 4 „Condițiile de participare la Concurs”.
5.1.1 Mecanismul de înscriere a participanților în Concursul organizat pe pagina de Facebook Dance FM România - https://www.facebook.com/dancefm895 , include următorii pași:

Organizatorul concursului afișează în data de 23.04.2024 ora 15:00 o postare de concurs pe pagina de Facebook a Dance FM România, prin care este anunțat Concursul (mecanismul de înscriere, premiul pus în joc, momentul anunțării câștigătorului, etc.). După afișarea postării mai sus menționate, participantii se pot înscrie în Concurs până în data de 24.04.2024, ora 23:59. Aceștia trebuie să urmărească pagina Dance FM, să dea LIKE postării de concurs, să lase un comentariu la postarea de concurs, în care să menționeze de ce ar merita să câștige și să eticheteze (tag) 4 prieteni cu care ar dori să meargă la Sunwaves Festival.

5.1.2 Mecanismul de înscriere a participanților în Concursul organizat pe pagina de Instagram a Dance FM România - https://www.instagram.com/dancefmromania/?hl=en, include următorii pași:
Organizatorul concursului afișează în data de 23.04.2024 ora 15:00 o postare de concurs pe pagina de Instagram a Dance FM România, prin care este anunțat Concursul (mecanismul de înscriere, premiul pus în joc, momentul anunțării câștigătorului, etc.). După afișarea postării mai sus menționate, participantii se pot înscrie în Concurs până în data de 24.04.2024, ora 23:59. Acestia trebuie să dea FOLLOW paginii, să dea like postării, să lase un comentariu la postarea de concurs, în care trebuie să menționeze de ce ar merita să câștige și să eticheteze (tag) 4 prieteni cu care ar dori să meargă la Sunwaves Festival. Vor fi considerate comentarii valabile numai acelea care nu conțin un limbaj licențios, instigator, injurios și care nu contravin, în niciun fel, legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, care nu incită la discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie (denumite în continuare „comentarii valabile”).
Dintre toți participanții de pe paginile de Facebook și Instagram ale Dance FM România, care au lăsat comentarii valabile la postarea de concurs și au etichetat (tag) 4 prieteni/urmăritori cu care ar dori să meargă la Sunwaves Festival, realizatorul de emisiuni Dance FM, Marius Onuc în data de 25.04.2024, va desemna câte un câștigător, în funcție de abilitatea acestuia de a transmite cel mai creativ/original/inedit comentariu. Pe lângă cei doi câștigători, se vor mai desemna separat încă două rezerve, în cazul în care unul din câștigătorii inițial desemnați nu pot fi contactați, nu răspund la telefon, refuză premiul, etc..
Cei doi câștigători ai concursului desfasurat pe paginile de Facebook si Instagram ale Dance FM Romania vor fi premiați cu câte o invitație pentru cinci persoane la Sunwaves Festival, ce se va
desfășura în perioada 01 – 07 mai 2024 pe plaja Neverland din Mamaia Nord, iar numele acestora vor fi postate în data extragerii, până la ora 16:00, pe pagina de Facebook a Dance FM România - https://www.facebook.com/dancefm895 , și respectiv pe pagina de Instagram a Dance FM România - https://www.instagram.com/dancefmromania/?hl=en.
Prin participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord și că nu vor solicita, în nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de orice altă natură și că nu vor formula plângeri/sesizări împotriva Organizatorului în cazul în care, dar fără a se limita la, sunt întâlnite situații în care: (i) există erori de conectare la rețea și/sau la serviciu; (ii) serviciul ce permite participarea la Concurs devine indisponibil sau se restrânge în teritoriul unde se desfășoară Concursul din cauze de forța majoră și/sau revizii tehnice neașteptate, (iii) altele asemenea.
5.2. Desemnarea Câștigătorilor Concursului. De asemnarea, Câștigătorilor se face de către Organizator, în funcție de criteriile menționate la alin. 5.1 de
mai sus. Câștigătorii vor fi anunțați pe paginile de Facebook și de Instagram ale Dance FM România. Premiile oferite în cadrul concursului sunt indicate la art.6.1. de mai jos, iar câștigătorii acestora se desemnează conform celor menționate la alin. 5.1.

5.1. Mecanismul Concursului.
Validarea Participanților desemnați câștigători se va face pe baza datelor personale menționate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, verificate prin consultarea actului de
identitate și/sau a oricăror alte documente solicitate de Organizator.
5.3. Modalități tehnice de monitorizare a Concursului

Toate operațiunile de înscriere la Concurs se înregistrează într-o bază de date și vor fi puse, la cerere, la dispoziția autorităților competente în domeniu.
5.4. Fraudarea Concursului
Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a evita fraudarea Concursului. În cazul constatării unor situații de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea participantului și la invalidarea premiului câștigat prin fraudă.
5.5. Alte cazuri de descalificare a Participanților
Pe lângă orice alte cazuri de descalificare prevăzute în Regulament, dacă se dovedește că informațiile furnizate de Participanți pe parcursul desfășurării Concursului nu sunt adevărate și/sau că Participanții încalcă oricare dintre condițiile de participare la Concurs sau dintre dispozițiile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula premiul acordat și de a valida un alt câștigător în condițiile prezentului Regulament și, respectiv, să închidă Concursul ca urmare a imposibilității desemnării altor participanți câștigători, după caz.

Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.
6.1. Premiile
În cadrul Concursului, Campus Media TV S.R.L. oferă cu sprijinul SUNFEST S.R.L. două premii, fiecare premiu constând într-o invitație pentru cinci persoane la Sunwaves Festival, ce se va desfășura în perioada 01 – 07 mai 2024 pe plaja Neverland din Mamaia Nord. Fiecare invitație este în valoare de 489,23 lei și va asigura accesul pentru cele 5 zile ale Festivalului. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul concursului este de 978,46 lei. Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani și/sau în servicii și/sau alte bunuri a premiilor și nici nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/opțiunilor premiilor.
6.2. Acordarea Premiilor
Campus Media TV S.R.L. este responsabilă cu trimiterea premiilor către câștigători. Premiile pot fi transferate până la 5 (cinci) zile de la declararea câștigătorilor.
Validarea și ridicarea oricărui premiu se pot face numai în baza datelor personale comunicate de căștigători Organizatorului în ziua când sunt desemnați câștigători și contactați de Organizator, prin oricare dintre următoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica (e-mail fără semnătura digitală autorizată).Datele personale prelucrate în cadrul concursului, pentru premiile a căror valoare nu depășește 600 lei sunt următoarele:
- Pentru câștigători: nume, prenume, user Facebook/Instagram, voce, serie, număr carte de identitate, domiciliu, număr de telefon, adresa, e-mail, semnătura,
- Pentru persoanele etichetate de câștigători: nume, prenume, user Facebook/Instagram și adresa email.
Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiilor către aceștia. Organizatorului nu îi incumbă nicio obligație cu privire la suportarea oricăror costuri care nu sunt asumate în mod expres prin prezentul Regulament.

Art. 7. Protecția datelor personale
Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Nota de informare si Anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului
Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe pagina www.dancefm.ro , la secțiunea dedicată Concursului. Participanții nu vor fi obligați la plata vreunor sume către Organizator în legătură cu Concursul sau la suportarea altor costuri decât cele inerente serviciilor de telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de aceștia care le permit să participe la Concurs și să acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau în legatură cu Concursul, servicii poștale sau tarife normale de telefon în legatură cu Concursul, fără a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului. Pe perioada de desfășurare a Concursului, Participanții pot suna la linia de telefon dedicată
Concursului: 031 400 2929 (condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator de telefonie) pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu Concursul (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum și pentru sugestii sau eventuale reclamații). Programul de funcționare a liniei telefonice este de luni până vineri între orele 07:00 - 18:00.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi facută publică pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.dancefm.ro sau pe pagina de Facebook Dance FM România.

Art. 9. Taxe și impozite
Conform legislației fiscale aplicabile, Campus Media TV S.R.L. are obligația de a calcula și vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare
aplicabile în România. La data redactării prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezintă 10% din valoarea netă a premiului, ce se calculează ca diferență dintre valoarea brută a premiului și suma reprezentând venitul neimpozabil (600 lei). Orice alte obligații de natură fiscală și/sau de orice altă natură, în legătură cu premiile acordate în Concurs, cad și rămân în sarcina exclusivă a câștigătorilor premiilor.

Art. 10. Responsabilitate
Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale oricăror instituții în ceea ce privește premiile câștigate de către Participanți. Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de proprietatea premiilor după acordarea acestora. Organizatorul nu este răspunzător, nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere pentru calitatea premiilor acordate în cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs, Participanții confirmă că înțeleg și își asumă faptul că, premiile acordate în cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau gestionate de către sau cu implicarea Organizatorului, ci de către terțe părți, furnizori ai respectivelor servicii, în acest caz fiind vorba despre SUNFEST S.R.L., și ca atare Organizatorul nu are și nu poate avea nicio răspundere cu privire la acestea. Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate
informații false sau eronate. Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către Participanți. Premiile se vor acorda numai acelor Participanți ale căror date/documente sunt trimise în cadrul Concursului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile Participanților la Concurs privind funcționarea defectuoasă și/sau nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă, ori a rețelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi răspunzător pentru eventuale disfuncționalități apărute în derularea Concursului, în general, ca urmare a acțiunilor unor terți, cum ar fi dar fără a se limita la: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, cablu TV sau alții asemenea.
Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare. Pentru ducerea la buna îndeplinire a obligațiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități, la libera sa alegere. Prin participarea la acest Concurs, Participanții declară și garantează faptul că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor instrucțiunilor Organizatorului precum și tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile. Suplimentar, Participanții declară și garantează că sunt singurii răspunzători pentru respectarea regulilor și termenelor de participare și de acces la Sunwaves Festival.
Art. 11. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte si Participanții la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, se vor soluționa de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.
Art. 12 Încetarea 
Concursul poate înceta în următoarele situații:
- împlinirea termenului pentru care a fost anunțat Concursul;
- apariția unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului,
din motive independente de voința sa, de a continua Concursul;
- decizia unilaterală a Organizatorului de a înceta Concursul.

Organizator
CAMPUS MEDIA TV S.R.L.
Administrator
Mihai Dinei


On Air
Acum
SOFI TUKKER, ZHU - Mi rumba (radio edit)
A fost
ELIAS GOCA - Birds Flying High (radio edit)
Noutăți
1600X960_Vizual Comunicat Roaming Prietenos_27.05.2024
pexels-donaldtong94-66134
Coloane sonore de film definitorii pentru lumea muzicii electronice.
Vizual comunicat de presă_Noaptea Muzeelor

Partenerii noștri

DIGI SPORT
Gică Craioveanu: ”Nu m-a chemat nimeni și nu înțeleg de ce”. Prezent în studio, Florin Prunea a reacționat

Gică Craioveanu: ”Nu m-a chemat nimeni și nu înțeleg...

FILM NOW
Fiica cea mică a lui Brad Pitt pare să taie total legăturile cu tatăl ei. Gestul public al adolescentei de 15 ani

Fiica cea mică a lui Brad Pitt pare să taie total...

DIGI WORLD
Cât de nocive sunt pentru sănătate uscătoarele de rufe pe care le avem acasă. Avertismentul lansat de oamenii de știință

Cât de nocive sunt pentru sănătate uscătoarele de rufe...

DIGI ANIMAL WORLD
Momentul când o veveriță însetată se ține după un turist pentru a primit o gură de apă: „E atât de neajutorată”

Momentul când o veveriță însetată se ține după un...

DIGI LIFE
O femeie a câştigat un premiu de 1 milion de dolari la loto de două ori în 10 săptămâni

O femeie a câştigat un premiu de 1 milion de dolari la...

PE ROZ
Încă o dispută la Cannes 2024, în văzul lumii. Aceeași agentă de securitate care s-a certat cu Kelly Rowland, incident cu o actriță

Încă o dispută la Cannes 2024, în văzul lumii. Aceeași...

Vizual Digi Communications

Acțiunile Digi Communications N.V. vor fi incluse în...

hoi@aarongodderis.com

DIGI se pregătește pentru lansarea serviciilor în...